Byggnadsnämnden 21 juni 2011

Förslaget omarbetas

Byggnadsnämnden beslöt 21 juni att återsända ärendet till Stadsbyggnadskontoret för omarbetning. Se protokoll §223. Beslutet grundades på ett yrkande från (S), (MP) och (V), vilket innebär en minskad exploatering.

Före mötet den 31 maj hade Föreningen Bevara Guldheden tillsänt ledamöterna i Byggnadsnämnden ett brev med begäran om att planerna ej skulle fullföljas. Många guldhedsbor kontaktade också personligen sina politiker i nämnden via telefon eller e-post för att lämna synpunkter.

Föreningen Bevara Guldheden genomförde i samarbete med Guldhedsbibliotekets vänner, Brf Norra Guldheden nr 1 och Intresseföreningen Rädda Mossen vid fyra olika tillfällen under maj-juni, promenader i Guldheden med politiker från Fastighetsnämnden, Stadsdelsnämnden och Byggnadsnämnden.

Barbro Andréen fick 27 juni en mycket välskriven insändare publicerad i GP.