Programsamråd

Centrum - Utveckling av Chalmers Johanneberg, Mossen och Landala

Stadsbyggnadskontoret har presenterat resultatet av ett mycket omfattande programarbete. Detta innehåller värdefull information, samt många intressanta synpunkter och analyser.

Syftet med programmet är ”att ta fram övergripande förutsättningar, värden och strategier för utveckling av området, vilka kan användas både på kort och på lång sikt.”

Såväl syftet, som arbetets omfattning, ger sken av en övergripande och balanserad helhetssyn.

Erfarenhetsmässigt är dock den praktiska konsekvensen av program av den här typen, att de huvudsakligen leder till exploatering av värdefulla grönområden.

De kortsiktiga vinstintressena tar de lönsamma bitarna, medan resten får vänta. Så småningom står vi där med en ytterligare utarmad närmiljö. Tidigare exempel, inte minst i de aktuella områdena, är avskräckande.

Programmet finns att tillgå på Göteborgs stads hemsida Bygga och Bo/Plan och byggprojekt

Synpunkter skall lämnas senast 2012-11-27.