Boendemiljön utarmas

 • Människovänlig planering
  Vid mitten av förra seklet diskuterades mycket om det var möjligt att kombinera en människovänlig boendemiljö med höghusbebyggelse. Man kom bland annat fram till att det var nödvändigt att reservera betydande grönområden för rekreation mm samt att utforma och placera husen på ett sådant sätt att det blev ljust och luftigt. Norra Guldheden blev det första område, där dessa tankar förverkligades och en förebild för efterkrigstidens byggande, men detta glömdes tyvärr bort från 1960-talet.

 • Bostadsnära naturområden viktiga
  Det är känt av tillgång till natur i närområde leder till ökad livskvalitet, hälsa och välbefinnande för människorna i området. Att följa naturens årstidsväxlingar utanför det egna fönstret ger för många, särskilt äldre, en grundläggande mening med livet.
  Träden åstadkommer en minskning av luftföroreningar och trafikoljud, samt kan genom den så kallade ”parkvinden” ge svalka på sommaren och mildra kyla på vintern.
  Även om större däggdjur som rådjur och grävling blivit mera sällsynt finns en hel del smådjur i området. Det som märks mest, är ett tämligen rikt fågelliv, vars marginaler minskar kraftigt om planerna sätts i verket. Förutom att smådjuren uppskattas av de boende, bör viss hänsyn tas till djuren som individer också. Fågelsången på våren och sommaren är för många människor stora naturupplevelser. För att fåglarna skall kunna överleva krävs en grundläggande livsmiljö i form av riklig tillgång på träd och buskar.

  Många boende använder grönområdena för promenader och rastning av hundar. Idag finns sammanhängande och varierade områden som naturliga promenadstråk. Minskas dessa riskeras konflikter dels mellan hundägarna och dels mellan hundägare och övrig allmänhet.

 • Krympande grönområden. Inom stadsdelen Guldhedens närområden har under senare år redan offrats ett flertal grönområden, till exempel delar av Mossen, öppningen vid Chalmerstunneln, Matematiskt centrum, Medicinareberget, Geovetenskapliga institutionen, Mikroelektronik, Dr Allards gata, Neubergska stiftelsen, med mera. Guldheden som stadsdel har alltså, även om många fina områden finns kvar, förlorat många värdefulla grönområden.
 • Naturlekplatser
  Istället för att leka på särskilt iordningsställda lekplatser tycker många barn att det är mera spännande och roligare att vara ute i den riktiga naturen. Daghem och lekskolor i området gör också regelbundet många naturutflykter.
 • Bostadsnära uteplatser
  Det finns i Göteborgs-området ett flertal högklassiga naturområden som Botaniska, Slottskogen, Delsjön med flera. Nackdelen med dessa är att de ofta är utom räckhåll för de flesta för dagliga promenader och utevistelse. För detta ändamål är bostadsnära naturområden en nödvändighet.
 • Trafik och parkering.
  Området som helhet är planerat för en mycket låg biltäthet, gatorna är smala och parkeringsplatserna relativt få. Fastän det finns boendeparkering är tillgången på parkeringsplatser dålig för de boende. Trots detta har Guldhedsborna inte krävt att grönområden skall offras till parkeringsplatser. Kommer förtätningen till stånd medför detta negativa effekter i form av ökad trafik och att grönområden offras för vägar och parkering. Under byggnadstiden kan kraftiga trafikstörningar bli oundvikliga, då området ej är anpassat för trafik med entreprenadmaskiner och tunga byggmaterieltransporter.

 • Vinst för få, förlust för många.
  Obebyggda grönområden nära stadens centrum är givetvis attraktiva ur exploateringssynpunkt och innebär om de skulle bebyggas gissningsvis stora vinster för exploatören, förhoppningsvis en god boendemiljö för dem som flyttar in, men framför allt sker det på bekostnad av livskvaliteten för nuvarande boende i stadsdelen. Det är vår bestämda uppfattning att de sammantagna negativa konsekvenserna av förtätning mångfalt överväger de sammantagna positiva.
 • Förstörd utsikt
  Ett flertal av de aktuella objekten kommer att skymma, ofta hänförande, utsikt från befintlig bebyggelse.
 • Sprängningsskador.
  De flesta av byggnadsobjekten är belägna i kraftiga sluttningar, vilket innebär att omfattande sprängningsarbeten blir nödvändiga. Den äldre bebyggelsen och markkonstuktioner som murar med mera i området är extra känslig för vibrationsskador, vilka kan leda till skadeståndskrav.