Kulturvärden hotas

  • Bebyggelsekultur Som tydligt framhålles i programmet har Guldheden skapats som en komplett enhet utifrån en genomtänkt helhetssyn på människors liv och boende. Varje komponent i stadsmiljön är i sin omfattning och struktur baserad på sin roll i helheten. Att genomföra en förtätning innebär i detta sammanhang att systemets harmoni förstörs, helhetsintrycket förvanskas och att störningsfaktorer uppkommer. Varje litet ingrepp har ofta en marginell betydelse (kan vara en stor försämring för relativt få och/eller en liten försämring för många), men innebär ett oåterkalleligt steg mot en total utarmning av bebyggelsemiljön som helhet.
  • Riksintresse Norra Guldheden är fastställd som en kulturmiljö av riksintresse av Riksantikvarieämbetet. "Ett riksintresse är en signal om att här finns så höga värden att kulturmiljön har företräde vid en avvägning med motstående intressen, förutsatt att de motstående intressena inte är av riksintresse. Det är också en signal om att i dessa områden kan länsstyrelsen/staten gå in och upphäva kommunala beslut, om man ej finner kulturvärden tillräckligt beaktade.

    Uttryck för riksintresset
    "Den naturanpassade planen från 1944 med tre sammankopplade ringvägar som mjukt följer terrängen. Den glest grupperade bebyggelsen med omväxlande korta trevånings lamellhus och sjuvåniga punkthus, i en omgivning av karga klippor och grönska. Siluetten med "borgtorn" på bergkammen ovanför det centrala Göteborg som ett karaktäristiskt landmärke i stadsbilden. Bebyggelsens gestaltningsmässiga utformning med fasadernas tegelarkitektur, enkla, skuggfångande detaljer. Strukturen av familjelägenheter med barnstuga mitt i området och anslutande centrumanläggning för social och kommersiell service - ett kringbyggt torg med låga putsade butiklängor och smålägenheter som ursprungligen var avsedda för hembiträden samt ett sjuvånings kollektivhus med anslutande fd restaurangbyggnad. I torgmiljön är infogad en f. d. koloniträdgård som blivit en liten park med konstgjord damm."

    Länsstyrelsens skrift "NORRA GULDHEDEN KULTURMILJÖ AV RIKSINTRESSE"
    1993 utgav Länsstyrelsen rubricerade bok av Malin Larsson med förord av Länsantikvarie Jan-Gunnar Lindgren. Boken är en mycket insiktsfull och väldisponerad beskrivning av Norra Guldhedens bakgrund, tillblivelse och utformning.