Egnahemsvägen

2013-04-02 Mark- och miljööverdomstolen vägrar ge prövningstillstånd

Mark- och miljööverdomstolen har fattat beslut om att inte ge prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens dom står därför fast och kan inte överklagas. Vi undersöker vilka andra möjligheter som finns.

2013-01-27 Överklagande av Mark- och miljödomstolens dom

Domen måste överklagas senast 4:e februari.
Föreningen Bevara Guldheden kommer att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen för dem, som vi fått fullmakt av. Vårt preliminära överklagande kan hämtas
via denna länk. Fullmaktsgivarna är välkomna med synpunkter på överklagandet, helst via epost;
bevaraguldheden@hotmail.com, senast torsdag 31/1. Det är fritt att kopiera innehållet.

2013-01-14 Mark- och miljödomstolen avslår överklaganden

Mark- och miljödomstolen har avkunnat dom och avslår våra 56 överklaganden av Länsstyrelsens beslut.

Hjälp med överklaganden till Mark och miljödomstolen

Har ditt överklagande till Länsstyrelsen avvisats eller avslagits? Vår grundinställning är att Länsstyrelsens beslut är felaktigt och att det finns starka skäl att överklaga till Miljödomstolen, samt att det finns anledning att tro att ett överklagande kan vara framgångsrikt. Behöver du hjälp med överklagande kan du kontakta oss via
epost;
bevaraguldheden@hotmail.com

Länsstyrelsen avvisar och avslår överklaganden

Länsstyrelsen har beslutat att avvisa respektive avslå de överklaganden, som kommit in. Se länsstyrelsens
skrivelse (1,7 MB). Länsstyrelsens beslut kan överklagas av berörda inom tre veckor (rimligtvis då senast 17 oktober). Se sista sidan i skrivelsen.

Överklagande

100 överklaganden till Länsstyrelsen

Ett hundratal överklaganden har inkommit till Länsstyrelsen och beslut väntas hösten 2011 "om inte exploatörerna trycker på för då kan det komma tidigare".

Överklagande

Det är viktigt att alla som har möjlighet att överklaga gör detta. Rätt att överklaga har den som senast under utställningstiden har yttrat sig och som är berörd av beslutet.

Läs Föreningen Bevara Guldhedens överklagande.

Vi har också gjort en blankett för enskilda personers överklagande.

Överklagande måste ske senast 25 januari 2011. Överklagandet skall ställas till Länsstyrelsen, men skickas/lämnas till Byggnadsnämnden, Box 2554, 403 17 Göteborg

Beslut i Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden har godkänt detaljplanen vid sitt sammanträde 14 december 2010. Underlag för beslutet är bland annat ett Utställningsutlåtande.

Mot beslutet röstade Miljöpartiets och Vänsterpartiets representanter. Protokollet från sammanträdet har justerats den 4 januari 2011. Detta innebär att överklagande måste ske senast 25 januari 2011.

För ytterligare dokumentation se Stadsbyggnadskontorets webbplats: Plan- och byggprojekt i Göteborg/Landala - hyreslägenheter vid Egnahemsvägen .

Utställning

Utställningen pågick 11 augusti till 7 september 2010.

Läs Föreningen Bevara Guldhedens yttrande.

Beslut om Utställning

Byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 22 juni 2010 beslutat att ställa ut detaljplanen för Egnahemsvägen. Mot beslutet röstade Martin Joneskär (MP) och Martin Hellström (KD). Martin Helström lämnade även en protokollsanteckning med motivering.

Samråd

Detaljplanen Egnahemsvägen var utställd för samråd tiden 2 sept.-13 okt 2009. Den fanns dels på stadsbyggnadskontoret i foajén, dels på Guldhedsbiblioteket, samt på webben (www.goteborg.se/byggabo)

Planen omfattar 3 huskroppar, med sammanlagt 70 lägenheter längs med Egnahemsvägen, direkt efter bron, i den gröna och orörda naturmarken. Husen planeras byggas direkt vid trottoarkanten, och bli 7 våningar höga. Ett av husen kommer att stå så nära den befintliga bebyggelsen som 15 meter.

Den 22 sept 2010 höll Stadsbyggnadskontoret (SBK) ett informationsmöte kring planen. Alla som ville hade möjlighet att sända skriftliga synpunkter fram till 13 oktober 2009.

Enligt uppgift från Malin Häggdahl, handläggare på SBK, har ca 130 skrivelser och yttranden kommit in. SBK arbetar nu med att sammanställa dessa till en samrådsredogörelse. Den ska presenteras för byggnadsnämnden tillsammans med ett nytt förslag, där samrådsredogörelsen ingår, någon gång under den senare delen av våren 2010.

Samrådsredogörelsen kommer att finnas tillgänglig, dels på webben, dels i tryckt form, hos stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20. Man kan själv hämta den där i receptionen, eller ringa för att få den skickad, tel. vx. 368 00 00. Alla de synpunkter som skickats in av boende och intresserade medborgare ska alltså finnas redogjorda för där.

När det nya förslaget sedan går ut på utställning, kommer alla ha möjlighet att yttra sig igen.

Frågor om planområde Egnahemsvägen kan ställas till Malin Häggdahl på SBK tel. 031-368 15 12.

Visa gärna ditt intresse och engagemang som medborgare och boende i området genom att informera dig om planprocessen och ställa frågor till SBK !

Föreningen Bevara Guldheden har yttrat sig om detaljplan för Egnahemsvägen.
Läs vårt yttrande.