Dr Forselius Backe

KORT HISTORIK

Ett program framfördes i maj 2004 av Stadsbyggnadskontoret avseende en planering för fyra huskroppar i form av studentbostäder, att placera på båda sidor om Dr Forselius Backe. Samtliga yttranden från boende/fastighetsägare var negativa till planerna.

Även Länsstyrelsen protesterade bl a mot att det var allmänplatsmark man ville ta i anspråk. Trots dessa opponeringar, klubbade Byggnadsnämnden igenom planen 2004-12-24, dock med en reservation att man ville se antalet våningar sänkas till max fem. Kort därefter drog Stiftelsen Chalmers Studentbostäder sig tillbaka med argumentet att de inte fann projektet ekonomiskt hållbart. I Oktober 2007 kom dock planen tillbaka på agendan i ny tappning och med nya förutsättningar.

Nu var tvåbyggherrar aktuella.Dels Stiftelsen Chalmer Bostäder som tidigare för den ena tilltänkta huskroppen och även Bostadsbolaget Poseidon, som för övrigt äger marken de skulle vilja bebygga med ungdomsbostäder i den andra tilltänkta huskroppen. Dessutom presenterades nyheter som att de presumptiva huskropparna flyttats och blivit två till antalet. Men eftersom de också breddats betydligt skulle de innehålla samma antal lägenheter (ca 100 som planerat för även tidigare). Det har också framkommit att Stiftelsen Chalmers Studentbostäder driver en parallell plan att bygga på befintlig bostadspark på Emilsborg med fler våningar (för att kompensera "bortfallet" av en huskropp enligt ovan till Poseidon. Det skulle kunna innebära att vi skulle kunna få tre parallella byggområden på en liten yta, med vad det medför av sprängningar, buller, ökad trafik, stora kranar, hammarslag mm. I januari 2008 hölls ett detaljplanesamråd. Efter påpekanden om behovet av en geoteknisk undersökning och tillika en kompletterande bullerutredning från oss som bevistade mötet samt Länsstyrelsen, har dessa kommit till stånd under året. Bättre sent än aldrig kan man tycka då de borde presenterats oss redan vid detta samråd. Vad jag kan utläsa av dessa handlingar är att berget i stort är stabilt, men där finns misstänkt svaga punkter. Sprängning för gång- och cykelbana på Dr Forselius gata kommer att fördyras eftersom det ligger en regnvattenstank för hela Södra Guldheden där á 1.800 m3 att ta hänsyn till.Skulle dennna tank skadas kan ju vara och en räkna ut vilka konsekvenserna skulle bli.... Som jag kan utläsa det är den kompletterande bullerrapporten inget annat än en ren skrivbordsprodukt med en massa antaganden. Är det någon som begriper sig bättre på materialet är jag mer än tacksam för kommentarer!

Undertecknad har fått dessa redovisningar mailade från Stadsbyggnadskontoret från handläggare Emir Aganovic tel 368 16 08. Du kan antingen ringa honom och be honom skicka dem till dig eller alternativt maila mig på nina_p@passagen.se för vidarebefodran till dig.

Stadsbyggnadskontoret har för avsikt att genomföra en utställning i slutet av Januari-09/början Februari-09. Då har du den allra sista chansen att yttra dig, så att din rätt att överklaga inte går till spillo. Överklaganden går i första hand sedan till Länsrätten som följs av Kammarrätten och slutligen Regeringsrätten. Dessa kan sedemera också följas av överklaganden av bygglov med inhibition (att ingen byggnartion får påbörjas innan dess att ärendet är avgjort)osv

Christina

UTREDNING OM BYGGPLATS

säkerställande av byggplats Dr Forselius Backe

Fastighetskontoret har i dagarna fått ett av dem beställt uppdrag slutfört. Uppdraget gällde en konsultation angående hur man kan säkerställa en eventuell byggplats på Dr Forselius Backe. (Reglerna gällande detta har skärpts.) Ärendet kommer därefter att komma upp på Byggnadsnämndens agenda igen i slutet av Februari-09/början Mars-09. Då tar de beslut om huruvida planen skall läggas ned eller fortskrida med en utställning osv. En inte allt för vild gissning är att de ställer sig bakom en fortsättning av ärendet. Om då ärendet godkänns,vilket är att räkna med, hoppas man kunna följa upp med en utställning i mitten av april-09/början maj-09. Återkommer med närmare datum så fort det fastställts.

UTSTÄLLNING AV DETALJPLAN

Sista dag att lämna skriftliga synpunkter är den 2 juni 2009.

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av byggnadsnämnden upprättat förslag till utställningshandlingar för detaljplan för Bostäder vid Dr. Forselius Backe.

Länk till SBK:s förslag

Aktuellt för beslut

Byggnadsnämnden lär få upp ärendet på sitt bord, för ett troligt antagande av planen den 1 december. En kungörelse kommer att ske i bl a GP cirka en vecka före detta mötet, vilket innebär sista november-veckan. Sedan sker ytterligare en kungörelse en vecka efter beslutet. INGA SKRIVELSER KOMMER ATT GÅ UT PER POST TILL ALLA SOM YTTRAT SIG. Detta med anledning av att antalet yttranden överstiger 100 st (mycket glädjande och det har imponerat på Stadsbyggnadskontoret) och BN anser att kostnaden blir för hög att skicka ut till alla. EFTER DEN KUNGÖRELSEN HAR MAN TRE VECKOR PÅ SIG ATT ÖVERKLAGA. Två veckor innan den 1 dec kommer samrådsredogörelse o övriga handlingar att ligga ute på Byggnadsnämndens hemsida. DÄRFÖR ÄR DET AV YTTERSTA VIKT ATT DU VARSKOR GRANNAR OCH ANDRA BERÖRDA NÄR DET ÄR DAGS ATT ÖVERKLAGA!

DR FORSELIUS BACKE VÅREN 2010

Detaljplanen antogs av Byggnadsnämnden i december 2009. Sista dag för överklagande var 3 veckor efter publicering i Göteborgs-Posten, dvs den 4 januari 2010.

Antalet överklaganden som gjorts till Länsstyrelsen uppgick till 11 st.

Handläggningen hos Länsstyrelsen kommer troligtvis att ske under april 2010, med ett påföljande beslut i maj 2010.

Först hade man aviserat att beslut skulle komma i slutet augusti-2010, men ärendet har påskyndats. Argumentet härtill. säger handläggare Marina Fagermoen, Vänersborg, är att planen innehåller ett så stort antal lägenheter (180 st).

Om Länsstyrelsen skulle gå på Byggnadsnämndens linje följer möjligheten att överklaga vidare hos Regeringen och sedemera hos Regeringsrätten.