2013-12-17 Beslut om att godkänna detaljplan för Dr Allards gata

Byggnadsnämnden beslutade vid sitt möte 2013-12-17 att godkänna detaljplanen. Se protokollet § 469.

2013-09-18 Nytt yttrande om detaljplan för Dr Allards gata

Byggnadsnämnden beslutade 2013-09-03 att ställa ut detaljplanen för granskning.
Till grund för denna ligger bland annat en samrådsredogörelse som bygger på vårens yttrande mm.
Ett nytt yttrande måste lämnas för att ha rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.
Se gärna vårt preliminära yttrande. Det är fritt att kopiera.

2013-02-27 Yttrande om detaljplan för Dr Allards gata

Senast 4 mars måste yttranden skickas via post.

Ärende: Bostäder mm vid Dr Allards Gata inom stadsdelen Guldheden, Dnr SBK: BN0593/11

Adress: Byggnadsnämnden Box 2554 403 17 Göteborg

Underteckna samt ange namn och adress.

Se gärna vårt preliminära yttrande. Det är fritt att kopiera.

2013-01-23 Samråd om detaljplan för Dr Allards gata

Detaljplanen innebär en omfattande exploatering av Mossens västra sluttning.

Planen presenteras i en utställning på Guldhedens Bibliotek och finns att tillgå på Göteborgs stads hemsida Bygga och Bo/Plan och byggprojekt

Det hålls ett samrådsmöte måndagen den 4 februari kl. 17-19 på stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, informationssalen, plan 1

Intresseföreningen Rädda Mossen avser anordna ett opinionsmöte i slutet på februari på Guldhedens bibliotek.

Synpunkter skall lämnas senast 5:e mars.

2012-12-18 Beslut om samråd i Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden beslöt vid sitt möte 18 december 2012 att genomföra samråd angående detaljplan för Mossens västra sluttning. Samrådet avses genomföras inom närmsta tiden.

2011-11-21 Exploatörer i miljöförklädnad

Under täckmantel att genomföra ett projekt för utveckling av miljöanpassat boende ”Positive footprint Housing”, avser Riksbyggen att exploatera ett värdefullt grönområde på Mossens västra sluttning. För detta har man erhållit markanvisning från Göteborg Stad, Fastighetskontoret. Förslaget, som kan studeras via denna länk på Göteborgs hemsida, innebär att en stor del av de sista återstående grönytorna på Mossens västra sluttning exploateras.

Innan Teknikparken byggdes (1985) var här en vacker skogssluttning med ett rikt växt- och djurliv. Här fanns grävlingar, rådjur, harar och en stor mängd fåglar, samt unika arter som den Tvåtandade Spolsnäckan Balea biplicata (till våren får vi se om den finns i det aktuella området). Fram till expansionen av Neuberghska stiftelsens hus, utgjorde sluttningen också en ”grön kil”, som band samman flera centrala grönområden i Göteborg.

Det är beklämmande och motsägelsefullt att Riksbyggen för att utveckla ekologin i boendet, måste skövla grönområden. ”Positive footprint Housing” blir därmed synonymt med exploatering och miljöförstöring. Det finns gott om redan förstörda ytor i Göteborg, som skulle kunna användas istället. Ett tips på ett närliggande område är Chalmers enorma parkeringsplats vid Gibraltargatan.

Trots att något program för området inte godkänts, kommer det att upprättas en detaljplan.