NORRA GULDHEDEN

Norra Guldheden är ett mönsterområde för 1940- och 50-talets bostadsbyggande. Det är också ett mycket fint exempel på hur idéer om grannskapsplanering omsattes i verkligheten. Området har därför utsetts till riksintresse för kulturmiljövården enligt Naturresurslagen. För att kunna åstadkomma ett långsiktigt bevarande av ett område med så stora kulturhistoriska värden som Norra Guldheden besitter, behövs kunskaper om områdets tillkomst och karaktär. Denna skrift har tillkommit som ett led i arbetet på att fördjupa dessa kunskaper och precisera Norra Guldhedens kulturhistoriska innehåll. Ansvaret för att värna detta riksintresse delas av länsstyrelse, kommun och inte minst av fastighetsägare och hyresgäster. Ägarens och de boendes intresse och medverkan är en nödvändig förutsätting om Norra Guldheden skall kunna bevaras för framtiden!

Ur Länsantikvarie Jan-Gunnar Lindgrens förord till Länsstyrelsens skrift om Norra Guldheden 1993

Miljöer värda att bevara

Egnahemsvägen

Raketgatan

Olssons trädgård
En konstnär vid namn Olsson, som bodde i Landala och hade gått på Valands målarskola, råddes av sin läkare att skaffa en trädgård (den stackars Olsson var "nervklen", som det hette på den tiden och doktorn talade om naturens läkande krafter, redan då, ack ja!).
Olsson hade emellertid inga pengar för att anlägga en trädgård, men ockuperade en bit av det som skulle bli Norra Guldheden (hela området var vid den tiden vildmark).
Olsson hade heller inga pengar att köpa blommor för , så han fick nöja sig med vilda blommor, som han hittade i naturen plus gåvor från målarkamraterna. De hjälpte honom också att bygga en liten stuga, dät han satt och målade.
Den lilla brunnen med utsmyckning av smidesjärn, lär Olsson ha tillverkat av en gammal järnsäng.
När Norra Guldheden anlades 1945, sparades parken och har sedan dess varit en vacker entré till området och en omtyckt oas för guldhedsborna. År 2007 gjorde Lisa Lindgren ett fint masterarbete, som resulterade i en upprustning av trädgården och en trevlig bok.

Bakgrund

På begäran har Stadsbyggnadskontoret i Göteborg utarbetat programförslag till mycket omfattande förtätning av bebyggelsen i Guldheden. Många stora grönområden kommer att förstöras om planerna sätts i verket.

Förslaget kan studeras på välj länkarna nedan:

Planprogram del 1

Planprogram del 2

Under början på 2004 genomfördes ett samråd angående programförslagen.

Resultat av samråd

Stadsbyggnadskontoret har sammanfattat samrådet på ett utomordentligt sätt, där det klart framgår att varje nybyggnation på Guldheden är olämplig och orimlig, se Programsamrådsredogörelsen. Stadsbyggnadskontoret har föreslagit Byggnadsnämnden att avbryta planarbetet, se Förslag till beslut.

men....

Byggnadsnämndens majoritet har i olika omgångar begärt revidering av förslaget och har vid sitt sammanträde 29 november 2005 beslutat att fortsätta planeringen av nybyggnation på Norra Guldheden. Se Byggnadsnämndens protokoll §748. Mot beslutet röstade (v). Ersättare från (kd), (mp) och (fp) uttalade sig mot beslutet. Majoriteten i Byggnadsnämnden har alltså mot befolkningens vilja, mot experternas rekommendationer, mot övervakande myndigheters yttrande, valt att spendera ytterligare skattemedel på något som de flesta berörda inte vill ha.

Fastighetsnämnden har vid sitt möte 2007-03-19 beslutat att lämna markanvisning till Göteborgs stads bostadsaktiebolag, Bostadsbolaget, för byggande av hyresrätter. Markanvisningen avser område 3 i det tidigare programmet, som innebär att sex 5-vånings punkthus i sluttningen mellan Norra Guldheden och Egnahemsvägen (se bild ovan).

Vad händer nu?

Detaljplaner kommer att upprättas för de olika bebyggelseområdena och så småningom presenteras i en samrådsprocess.

Diskussion i Byggnadsnämnden 2008-12-16

I detaljplaneringen för Norra Guldheden har man genomfört utredningar om kulturmiljön och trafiksituationen. Dessa presenteras för Byggnadsnämnden vid sammanträdet 2008-12-16.

Planarbetet för Raketgatan avbryts

Byggnadsnämnden beslöt vid sitt sammanträde den 16 juni 2009, valde att bifalla stadsbyggnadskontorets förslag att avbryta planarbetet vid Raketgatan.