EGNAHEMSVÄGEN

Byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 22 april 2008 beslutat att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till detaljplaner för området mellan Norra Guldheden och Annedal (Raketgatan), samt för området mellan Norra Guldheden och Landala (Egnahemsvägen).
Kristdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets representanter röstade mot beslutet.
På Göteborgs stads webbplats finns protokollet.

Miljöer värda att bevara

Egnahemsvägen

Raketgatan

(Klicka för länk till video av Martin Bernin (mkrg75@hotmail.com) )

Bakgrund

På begäran har Stadsbyggnadskontoret i Göteborg utarbetat programförslag till mycket omfattande förtätning av bebyggelsen i Guldheden. Många stora grönområden kommer att förstöras om planerna sätts i verket.

Förslaget kan studeras på välj länkarna nedan:

Planprogram del 1

Planprogram del 2

Under början på 2004 genomfördes ett samråd angående programförslagen.

Resultat av samråd

Stadsbyggnadskontoret har sammanfattat samrådet på ett utomordentligt sätt, där det klart framgår att varje nybyggnation på Guldheden är olämplig och orimlig, se Programsamrådsredogörelsen. Stadsbyggnadskontoret har föreslagit Byggnadsnämnden att avbryta planarbetet, se Förslag till beslut.

men....

Byggnadsnämndens majoritet har i olika omgångar begärt revidering av förslaget och har vid sitt sammanträde 29 november 2005 beslutat att fortsätta planeringen av nybyggnation på Norra Guldheden. Se Byggnadsnämndens protokoll §748. Mot beslutet röstade (v). Ersättare från (kd), (mp) och (fp) uttalade sig mot beslutet. Majoriteten i Byggnadsnämnden har alltså mot befolkningens vilja, mot experternas rekommendationer, mot övervakande myndigheters yttrande, valt att spendera ytterligare skattemedel på något som de flesta berörda inte vill ha.

Fastighetsnämnden har vid sitt möte 2007-03-19 beslutat att lämna markanvisning till Göteborgs stads bostadsaktiebolag, Bostadsbolaget, för byggande av hyresrätter. Markanvisningen avser område 3 i det tidigare programmet, som innebär att sex 5-vånings punkthus i sluttningen mellan Norra Guldheden och Egnahemsvägen (se bild ovan).

Vad händer nu?

Detaljplaner kommer att upprättas för de olika bebyggelseområdena och så småningom presenteras i en samrådsprocess.

Diskussion i Byggnadsnämnden 2008-12-16

I detaljplaneringen för Norra Guldheden har man genomfört utredningar om kulturmiljön och trafiksituationen. Dessa presenteras för Byggnadsnämnden vid sammanträdet 2008-12-16.

Planarbetet för Raketgatan avbryts

Byggnadsnämnden beslöt vid sitt sammanträde den 16 juni 2009, valde att bifalla stadsbyggnadskontorets förslag att avbryta planarbetet vid Raketgatan.

Förslag till detaljplan för Egnahemsvägen

Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan för bostäder vid Egnahemsvägen. Länk till förslaget

Förslaget innebär bland annat att ett vackert naturområde förstörs.

Egnahemsvägen

Detaljplanen Egnahemsvägen var utställd för samråd tiden 2 sept.-13 okt 2009. Den fanns dels på stadsbyggnadskontoret i foajén, dels på Guldhedsbiblioteket, samt på webben (www.goteborg.se/byggabo)

Planen omfattar 3 huskroppar, med sammanlagt 70 lägenheter längs med Egnahemsvägen, direkt efter bron, i den gröna och orörda naturmarken. Husen planeras byggas direkt vid trottoarkanten, och bli 7 våningar höga. Ett av husen kommer att stå så nära den befintliga bebyggelsen som 15 meter.

Den 22 sept 2010 höll Stadsbyggnadskontoret (SBK) ett informationsmöte kring planen. Alla som ville hade möjlighet att sända skriftliga synpunkter fram till 13 oktober 2009.

Enligt uppgift från Malin Häggdahl, handläggare på SBK, har ca 130 skrivelser och yttranden kommit in. SBK arbetar nu med att sammanställa dessa till en samrådsredogörelse. Den ska presenteras för byggnadsnämnden tillsammans med ett nytt förslag, där samrådsredogörelsen ingår, någon gång under den senare delen av våren 2010.

Samrådsredogörelsen kommer att finnas tillgänglig, dels på webben, dels i tryckt form, hos stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20. Man kan själv hämta den där i receptionen, eller ringa för att få den skickad, tel. vx. 368 00 00. Alla de synpunkter som skickats in av boende och intresserade medborgare ska alltså finnas redogjorda för där.

När det nya förslaget sedan går ut på utställning, kommer alla ha möjlighet att yttra sig igen.

Frågor om planområde Egnahemsvägen kan ställas till Malin Häggdahl på SBK tel. 031-368 15 12.

Visa gärna ditt intresse och engagemang som medborgare och boende i området genom att informera dig om planprocessen och ställa frågor till SBK !

Föreningen Bevara Guldheden har yttrat sig om detaljplan för Egnahemsvägen.
Läs vårt
yttrande.