Södra Viktoriagatan

Detaljplaneförslag om förskola vid Södra Viktoriagatan

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Byggnadsnämnden upprättat förslag till detaljplan för Förskola m m vid Södra Viktoriagatan Planens syfte är att skapa förutsättningar för byggnation av en förskola på del av fastigheten Landala 709:2. Planen ger även möjlighet att inom samma byggrätt i stället för förskola bygga ett mindre bostadshus för exempelvis funktionshindrade.

Länk till SBK:s förslag

Läs vårt yttrande

Flera yttranden om detaljplanen

Ärendet har varit utställt för granskning 22 oktober-18 november 2008. Totalt inkom 27 yttranden. Av dessa var 12 st från privatpersoner. Resterande yttranden kom från kommunala nämnder, bolag, regionala myndigheter. SBK håller nu på och samanställer synpunkterna. Ärendet beräknas tas upp i byggnadsnämnden 1:a kvartalet 2009.

Detaljplanen antagen

Byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 31 mars beslutat att anta detaljplanen om förskola vid Södra Viktoriagatan. Beslutet kan överklagas senast 6 maj 2009.