Södra Guldheden

Dr Forselius Backe, överklagan avslagen

Tyvärr blev överklagan av planen avseende Dr Forselius Backe till Regeringsrätten avslagen. Emellertid angav vi som ett sakskäl att Byggnadsnämnden inte är bemyndigad att ta ett beslut som i denna plan när det rör sig om grön parkmark, och Byggnadsnämnden är bara bemyndigad att ta beslut vad gäller enkelt planförfarande. Denna mark berör ju alla invånare i Göteborg-eftersom det i nuläget är alla som har tillträde till marken/naturen. Denna tillgång tas vid ett eventuell byggnation bort från stadens invånare.

Ett liknande fall har dömts till överklagandes/närboendes favör vad gäller planen för Eklandagatan/Victor Rydbergsgatan i Mark-och miljödomstolen, vilket i sin tur överklagats av kommunen.

Vårt anförande kom in till Regeringsrätten efter det att de redan tagit beslut, varför vi bereddes möjlighet till överprövning. Gissningsvis kommer beslut angående ovanstående plan i Johanneberg att ha inverkan på beslutet. Det är därför vår förhoppning om att det blir ett för oss positivt beslut härom.

Förskola vid Syster Ainas Gata

Förskola vid Syster Ainas Gata inom stadsdelen Guldheden. Samråd - detaljplan sista dag att lämna skriftliga synpunkter är den 24 februari 2009.

Synpunkter från en boende i området:
"Bor precis vid det nya monstruösa förtättningsprojektet vid Syster Ainas och Liboriusgata. Vår lilla park och trädbestånd ska skövlas för att bygga förskola , förstärka parkering och utöka biltrafiken och vägar .... Vi i detta område är "tagna på sängen". Kom för ca 1 vecka sedan upp ett anslag i vår entré. Här i den lilla parken leker barn spontant, människor umgås över åldersgränser etc En liten oas undan stress och oljud. Ett möte mellan människor."

Läs mer om förslaget

Läs vårt yttrande

Utställning – detaljplan förskola vid Syster Ainas gata

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av byggnadsnämnden upprättat förslag till utställningshandlingar för detaljplan för Förskola vid Syster Ainas gata.

Planförslaget finns utställt för granskning under tiden 16 september - 27 oktober 2009 och visas på:
- Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20,
- Guldhedens bibliotek, Dr Fries Torg.

Upplysningar om förslaget lämnas av:
Björn Sahlin tfn 031-368 16 78 och
Birgitta Lööf tfn. 031- 368 16 81.

Skriftliga synpunkter på förslaget tas emot av Byggnadsnämnden, Box 2554, 403 17 Göteborg eller via e-post: sbk@sbk.goteborg.se senast den 27 oktober 2009.

För mer information läs mer om förslaget.

Den som inte senast under utställningstiden framför skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Läs vårt yttrande

Detaljplanen antagen

Byggnadsnämnden beslöt den 15 december 2009 (§604) att anta Detaljplanen för Förskola vid Syster Ainas gata inom stadsdelen Guldheden i Göteborg. Detta beslut har överklagats till Länsstyrelsen av några boende i området.

Bostäder i Kvarteret Åkerviolen

Bostäder i Kvarteret Åkerviolen inom stadsdelen Guldheden. Samråd - detaljplan sista dag att lämna skriftliga synpunkter är den 20 januari 2009.

Läs mer om förslaget

Läs vårt yttrande

Ny detaljplan med bostäder i Kvarteret Åkerviolen

Utställning – detaljplan

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av byggnadsnämnden upprättat förslag till utställningshandlingar för detaljplan för bostäder i Kv Åkerviolen.

Mer info

Sista dag att lämna skriftliga synpunkter är den 16 juni 2009.

Planförslag om Dalen i Byggnadsnämnden

Vid Byggnadsnämndens sammanträde 7 oktober 2008 behandlade man ett planförslag om ny bebyggelse i Dalen bakom Mikrobiologen. Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut är att förslaget skall gå ut på samråd. Byggnadsnämnden beslöt att bordlägga ärendet. Tidigare har Fastighetsnämnden lämnat markanvisning till ByggVesta AB, SBC Mark AB samt Derome Mark och Bostad AB.

Dalen är ett av Göteborgs mest värdefulla bostadsnära naturområden och har stor betydelse för de boende i området.

Läs mer om förslaget

Detaljplan för Dalen tas fram

Byggnadsnämnden gav den 6 oktober 2009 Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att arbetat med en detaljplan för området. Preliminär tidplan: Samråd andra kvartalet 2010, utställning fjärde kvartalet 2010, antagande 2011.

Detaljplan för Dalen försenad

Enligt uppgifter från Stadsbyggnadskontoret (2010-03-18) är detaljplanen något försenad, man räknar med samråd under hösten 2010.

Detaljplaneförslag om Dr Forselius Backe

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Byggnadsnämnden upprättat samrådshandlingar för detaljplan för området som ligger i södra Guldheden vid Doktor Forselius Backe.

Läs mera om förslaget

Programsamråd avslutat om Södra Guldheden

Läs mera om programmet

Skriv eller ring till Byggnadsnämndens ledamöter