Södra Guldheden

Exploatering av grönområdet mellan Dr Westrings och Dr Bex gata till förskola och bostäder

Länk till anslag

Kommunen vill bygga bostadshus med c:a 100 studentlägenheter samt en förskola i grönområdet mellan Dr Westrings Gata och spårvagnens vändslinga vid Dr Bex Gata.

Den ursprungliga planen var att bygga bostadshus med c:a 60 studentlägenheter samt en förskola i grönområdet mellan Dr Westrings Gata och spårvagnens vändslinga vid Dr Bex Gata. Nu tycks projektet ha expanderat rejält - så här står det på SGS Studentbostäders hemsida (https://www.sgsstudentbostader.se/om-sgs/nya-projekt/dr-bex-gata): "Den 12 juni 2015 beslutade Fastighetsnämnden att ge SGS Studentbostäder och FO Petersson & Söner Byggnads AB en markanvisning på Dr Bex gata i Guldheden. Ett spännande projekt där vi kommer eftersträva en långsiktig kvalitets- och miljöprofil. Projektet omfattar ca 112 studentbostäder och 6 BMSS-lägenheter som uppförs av SGS och ca 52 forskarbostäder som uppförs av FO Pettersson. Både SGS och FO Pettersson har erfarenhet och vana att driva projekt med ekologisk hållbarhet i fokus och i detta projekt kommer vi att följa Göteborgs stads program för miljöanpassat byggande och på utvalda delar även skärpa kraven ytterligare. Detaljplanearbetet startar omgående och beräknas ta två år. Byggstart beräknas till 2018 och inflyttning kan ske till höstterminen 2019."

Ansvariga för projektet på Stadsbyggnadskontoret är Martin Nord (martin.2.nord@sbk.goteborg.se) och Sonja Pettersson (sonja.pettersson@norconsult.com).

2016-05-08 Referensgruppsmöte 1

Vår gröna lunga vid Dr Bex/Dr Westrings gata

Värden

Planområdet utgörs som Vägvalet påpekat av en lummig skogsdunge - däri ligger värdet. Reservation Vägvalet 2014: "Området är avsatt som parkmark och är idag en lummig skogsdunge. Ett nytt hus skulle förstöra mycket av boendemiljön i området." På området finns en pulkabacke som barnen i området uppskattar (barnperspektivet). Många människor promenerar genom området varje dag (däribland en hel del hundägare). Detta gör området till en viktig mötesplats med stora sociala värden. De delar av grönområdet som används mindre frekvent som promenadstråk är extra värdefulla för djurlivet - mer ostört och med buskar som är viktiga för småfåglarna. Det finns flera odlingar inom området. Området har många stora björkar, vilka förutom att de är vackra suger upp mycket vatten vilket är värdefullt ur dräneringssynpunkt med tanke på den troligen ökade framtida risken för översvämningar pga klimatförändringar. En artikel i Lancet (2008; 372: 1655–60) visade att människor med tillgång till bostadsnära natur har lägre sjuklighet och dödlighet, detta gäller särskilt socioekonomiskt svaga grupper.

Trygghetsargumentet för byggprojektet

Trygghetsaspekten har åberopats i en bedömning från SBK (diarienr 0555/13). Det vore bra om SBK kunde dela med sig till referensgruppen av underlaget/undersökningarna som ligger till grund för påståendet att området runt spårvägsslingan upplevs som otryggt - formuleringen indikerar att flertalet av dem som bor och vistas i området tycker det är otryggt. Vidare vore det intressant att se brottsstatistik för området. M a o, har SBK dokumentation som styrker dels att området de facto är farligt att vistas i, dels att en betydande andel av dem som bor och vistas i området känner sig otrygga där?

Byggprojektet innebär en farligare och otryggare miljö för barnen

Utdrag ur samrådsredogörelse från 2006 ang förskolor vid Syster Ainas och Hålens g (Dnr 1146/02). Stadsbyggnadskontorets kommentarer: "En påbyggnad av förskolan vid Mossebergsskolan skulle innebära ett ökat tryck på angöring, både för transporter av barn och gods. Bilkörandet på gångvägen och Dr Hålléns gata måste starkt begränsas. Redan idag är biltrafiken till Mossebergsskolan problematisk då den bryter mot den trafiksepareringsprincip som medfört att barn och vuxna kunnat röra sig mellan bostad, torg och skolor utan att passera biltrafikerad väg."

Tyvärr har expansionen av förskolan i Dr Hålens park tvärtemot ovanstående synpunkter/krav/utfästelse från SBK medfört en kraftig ökning av biltrafiken i området. Dr Hålens gata var tidigare ett lugnt rekreationsstråk där barnen tyckte om att cykla, åka rullbräde och in-lines, äldre personer med rullator kunde promenera tryggt, och skolbarnen hade en säker väg till Mossebergsskolan. Den ökade biltrafiken efter påbyggnaden på förskolan har gjort detta till en tidvis farlig gata - hastigheten är ofta hög och bilarna har ibland setts köra upp på trottoaren och in på cykelbanan. En ond cirkel har uppstått, där skolbarnens föräldrar inte vågar låta barnen promenera till skolan utan de måste också skjutsas i bil. Det är således den ökande biltrafiken som utgör hotet mot tryggheten i Guldheden, inte grönområdena! Vad man nu alltså avser att göra i samband med det planerade bygget av ytterligare en förskola i området är att göra barnens väg till skolan ännu otryggare genom att dra in motorburen trafik på gång/cykelbanan. Tilläggas skall att detta är en gångbana som ligger i direkt anslutning till Hålens lekpark och därmed borde vara en fredad zon. Det vore i sammanhanget intressant att få veta i vilken utsträckning det förekommer att barn boende i stadsdelar utanför Guldheden har förskoleplats i Guldheden. Om detta är vanligt torde det vara en bidragande faktor till den kraftigt ökade biltrafiken - meningen med förtätning var väl att biltrafiken skulle minska ?

Bostadsrättsföreningen Gbghus 14 motsätter sig byggplanerna

Bostadsrättsföreningen Gbghus 14 med 278 lägenheter fattade beslut på föreningsstämman 2014 att aktivt motsätta sig byggplanerna vid Dr Bex/Dr Westrings gata. Styrelsen yttrade bl a inför stämman "En stad behöver mer grönska och inte mindre och då är det inte försvarbart att ta bort den lilla lunga av träd och vegetation som finns mellan våra hus och grannhusen."

Alternativa platser för byggen av studentlägenheter

När det gäller behov av fler lägenheter för studerande på Chalmers synes det lämpligt att man i första hand bygger på själva Chalmersområdet i stället för att exploatera uppskattade grönområden i närliggande bostadskvarter. Det finns plats för många bostäder (och grönska) på den stora parkeringen som vetter mot Gibraltargatan. Det går också att bygga fler våningar på vissa låga byggnader inne på Chalmersområdet. (jfr Detaljplan för Gibraltarvallen SBKs hemsida.) Andra lämpliga platser att bygga studentbostäder på är parkeringarna vid Medicinaregatan/Guldhedsgatan och mellan de två koloniområdena. Även parkeringen nedanför Guldhedskyrkan är en lämplig plats om man gör den här överdimensionerade Dr Allards gata smalare för att få ned de alltför höga hastigheterna och bullret från biltrafiken. P-platser kan exempelvis förläggas i nedre våningsplanet. Dessa alternativa platser rimmar bättre med översiktsplanen för Göteborg vad avser Mellanstaden: "Bygg i första hand på ianspråktagen mark." "Ta till vara värdefulla grönområden och stråk." "Skapa goda möjligheter att gå och cykla."

Bäst skickade att avgöra vilka grönområden och stråk som är värdefulla är förstås de boende i området.

Formuleringen "i första hand " bör rimligen tolkas så att så länge det går att uppbringa exploaterbara redan ianspråktagna ytor skall gröna ytor lämnas orörda.

Slutsats: Planarbetet för området vid Dr Bex/Dr Westrings gata bör avbrytas omgående.

Bakgrundsmaterial

Ärendepresentation

Tjänsteutlåtande

Förprovning SBK

Programhandling

Alla politiska partier i Byggnadsnämnden utom Vägvalet tillstyrkte vid mötet 12 augusti 2014 att Stadsbyggnadskontoret (SBK) skulle få i uppdrag att ta fram en detaljplan för detta byggprojekt. (se s 10, § 285 Dnr 0555/13 - länk till protokoll BN).

I sin reservation skrev Vägvalets Tom Heyman bl a: "Området är avsatt som parkmark och är idag en lummig skogsdunge. Ett nytt hus skulle förstöra mycket av boendemiljön i området." Vägvalets reservation

Arkitekten Maria Lissvall på SBK har låtit meddela att hon vill träffa boende och verksamma i området för att diskutera arbetet i en referensgrupp, troligtvis under hösten. Om man har synpunkter eller frågor rörande detta byggprojekt går det utmärkt att höra av sig till Maria Lissvall (Telefon: 031-368 17 63, E-post: maria.lissvall@sbk.goteborg.se). Vill du kontakta politikerna bakom detta beslut finner du dem här