Stadgar för  Föreningen Bevara Guldheden,  idéell förening

 

 

 

FÖRENINGEN                    § 1
Föreningens namn är  Föreningen Bevara Guldheden

 

ÄNDAMÅL                         § 2
Föreningen har till ändamål att verka för att Guldheden med omgivningar ej exploateras ytterligare.

 

SÄTE                                    § 3
Styrelsen har sitt säte i Göteborg

 

MEDLEMSKAP                  § 4
Till medlem kan antas föreningar, företag och privatpersoner som förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen. Medlem kan av styrelsen begära och få information om föreningens angelägenheter

 

MEDLEMSAVGIFT            § 5
Medlemsavgift skall inte tas ut, men gåvor och bidrag accepteras.

 

UTESLUTNING                  § 6
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål, kan av styrelsen uteslutas. Utesluten medlem äger hänskjuta fråga om uteslutning till föreningsmöte genom anmälan därom till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutningen avsänts till medlemmen.

 

 

AVGÅNG                            § 7
Utträde ur föreningen äger rum vid utgången av räkenskapsår, vilket infaller näst efter en månad efter det att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgången inträffat.

 

 

STYRELSE                          § 8
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter, med högst fem suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsmöte för tiden till dess ordinarie föreningsmöte hållits påföljande räkenskapsår. Protokoll skall justeras av vald justeringsman och ordförande.
Kallelse till styrelsens sammanträde sker minst sju dagar före sammanträdet. Styrelsen sammanträder minst en gång per år, samt när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så beslutar. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande och alla ledamöter har kallats. Vid sammanträde skall det föras protokoll.

 

REVISORER                        § 9
Ordinarie föreningsmöte väljer årligen två revisorer, för tiden intill dess ordinarie föreningsmöte hållits påföljande räkenskapsår.

 

 

FIRMATECKNING             § 10
Styrelsen utser de personer inom styrelsen som äger rätt att teckna föreningens firma samt bank- och postkonton.

 

 

RÄKENSKAPSÅR              § 11
Föreningen räkenskapsår är kalenderår.

 

 

ÅRSREDOVISNING           §12
Styrelsen ska senast en månad före ordinarie föreningsmöte till revisorerna lämna årsredovisning.

 

FÖRENINGSMÖTE            § 13
Ordinarie föreningsmöte hålls före mars månads utgång. Vid ordinarie föreningsmöte ska följande ärenden förekomma till behandling.

 

1.                  Mötet öppnas.

2.                  Fråga om mötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

3.                  Val av ordförande och sekreterare vid mötet

4.                  Val av justerare tillika rösträknare.

5.                  Styrelsens årsredovisning jämte revisorernas berättelse.

6.                  Beslut med fastställande av balansräkning och resultaträkning, samt beslut med anledning av årets vinst eller förlust.

7.                  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.

8.                  Val av styrelseledamöter och  suppleanter.

9.                  Val av revisor.

10.              Val av valberedning.

11.              Övriga ärenden.

 

 

KALLELSE                          § 14
Kallelse till föreningsmötet sker per e-post eller på Bevara Guldheden webbplats tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie eller extra möte. Om medlem begär detta, skall kallelse sändas per post. Även andra meddelanden än kallelse till möte bringas till medlemmarnas kännedom per e-post eller på föreningens webbplats.

 

RESULTAT                          § 15
Ordinarie föreningsårsmöte beslutar om åtgärder med anledning av årets vinst eller förlust

 

 

UPPLÖSNING                    § 16
Vid föreningens upplösning skall behållna tillgångar lämnas till ändamål i föreningens anda.

 

ÄNDRING                           § 17
Dessa stadgar kan ändras vid ordinarie föreningsårsmöte under förutsättningen att ändringen meddelas i kallelsen.

 

 

 

Stadgarna antagna vid bildandet.

 

 Göteborg 1 januari 2004.

 

 

 

 

 

Ingrid Palmquist    Dag Beskow     Sture Sturemyr